Styringsgruppa

Den administrative styringsgruppa er det øvste administrative organet i samanslåingsprosessen.

Noko av det styringsgruppa skal gjennomføre i løpet av samanslåinga, er å  gjere kartleggingsarbeid over kommunale tenester i dei to kommunane, IKT-utstyr, behov for endringar, inngåtte avtalar og liknande.

Andre oppgåver er å førebu møter og utgreie saker til Fellesnemnda og partssamansett utval, syte for at aktuelle tema blir utgreidde og «fasa» inn i prosjektet, opprette arbeidsgrupper / ad-hoc utval etter behov innanfor sektorar/teneste der dette er ynskjeleg og overføre personal til den nye kommunen.

Styringsgruppa møtest om lag to veker før møta i Fellesnemnda.

Sjurgard

Rune Sjurgard er leiar for styringsgruppa. Vil du kontakte han? Send han ein e-post!

Organisering

Leiar for den administrative styringsgruppa er Rune Sjurgard, som er prosjektleiar for samanslåinga og komande rådmann i den nye kommunen.

Med seg i gruppa har han Asbjørn Moltudal (ass. rådmann i Volda), Oddbjørg Yksnøy Rangsæter (HTV Volda), Ann Kristin Langeland (Rådmann Hornindal), Norunn Helene Holmøy-Wang (HTV Hornindal).

Sekretær for styringsgruppa er kommunikasjonsrådgjevar Joakim Rødven.

Møtereferat

Du finn alle referat frå møta i Styringsgruppa under Dokument og Protokollar.