Fellesnemnda: Innkalling 18.10.2018

Torsdag 18. oktober er det nytt møte i Fellesnemnda. Her er saklista.

Haustens andre møte i Fellesnemnda står for tur. Denne gongen vert møtet heldt på Ungdomshuset Haukly, som ligg på Bjørke.

Møtestart er sett til klokka 16:00.

Innkalling og sakliste finn du her: Møteinnkalling

Sakliste

PS 39/18 – Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 40/18 – Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 41/18 – ØKONOMIRAPPORT NYE VOLDA – SEPTEMBER 2018
PS 42/18 – Anskaffingsprosess for ny grafisk profil

PS 43/18 – Orienteringssaker
OS 41/18 – Nye Volda – Lokalisering av administrative kontorarbeidsplassar
OS 42/18 – Statusoppdatering om nytt slagord
OS 43/18 – Statusoppdatering frå temakomiteen for heraldikk
OS 44/18 – Statusoppdatering for temakomiteen for kulturbygging