Fellesnemnda: Protokoll 01.11.2018

Her er fullstendig protokoll frå møtet i Fellesnemnda 1. november 2018.

Alle sakene som var oppe til handsaming vart samrøystes vedteken. 

I tillegg vart det ein lang presentasjon frå konsulentselskapet Agenda Kaupang som la fram ein førebels rapport om helsetenestetilbodet i Hornindal og Volda kommune.

Protokoll finn du her: Protokoll

Presentasjon frå Agenda Kaupang: Presentasjon (obs: enkelte data er fjerna pga omsyn til personvern)

Sakliste:

PS 44/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 45/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
OS 45/18 Orientering om skulekrinsar i nye Volda kommune
PS 46/18 Reglement for Volda valstyre – ny handsaming
PS 47/18 Valstyret nye Volda kommune – oppsett varaliste
PS 48/18 Kommune og fylkestingsvalet 2019 – fastsetjing av valdag
PS 49/18 Veterinærvakt – Inndeling i veterinærvaktområde i Møre og Romsdal
PS 50/18 Anskaffingsprosess for grafisk profil – ny handsaming

PS 51/18 Orienteringssaker
OS 46/18 Orientering om oppseiing av avtalar
OS 47/18 Førespurnad om deltaking i interkommunalt plansamarbeid – reiseliv og turisme
OS 48/18 Orientering frå temakomité for kulturbygging
OS 49/18 Rapport om helsetenestetilbodet i Hornindal og Volda
OS 50/18 Overgang frå Fellesnemnd til nytt kommunestyre
OS 51/18 Spørsmål til notatet om lokalisering i nye Volda