Fellesnemnda: protokoll 04.04.2019

Her er protokollen frå sist møte i Fellesnemnda.

Det var i hovudsak orienteringssaker som var på agendaen i aprilmøtet i Fellesnemnda, men samstundes var det store og viktige saker som skulle takast opp.

Mellom anna vart det gitt orienteringar om arbeidet med sektororganiseringa, i tillegg til at prosjektleiar Rune Sjurgard orienterte om hans tankar rundt bruken av Smia frå 2020.

Protokollen frå møtet finn du i sin heilskap her: Protokoll i Fellesnemnda, 4. april

Presentasjonane som vart heldt under møtet finn du her:

Heile saklista for møtet:

PS 20/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 21/19 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 22/19 Økonomirapportering prosjektmidlar – februar 2019

PS 23/19 Orienteringssaker
OS 16/19 Orientering om sektorprosessane
OS 32/19 Utbygging av breiband i Volda kommune
OS 31/19 Orientering vedrørande fornying av status 2019 – Fairtrade-kommune
OS 17/19 Orientering og drøfting av prinsipp for delegering i nye Volda
OS 18/19 Høyring om bruken av Smia etter samanslåinga
OS 19/19 Frivilligsentralane i (nye) Volda kommune
OS 20/19 Kollektivløysingar på Søre Sunnmøre – Prosjekt
OS 21/19 Referat frå møtet mellom Ulstein og Herøy kommunar – Samarbeid brannvern
OS 22/19 Utviding av kyrkjekontoret ved kommunesamanslåing
OS 23/19 Melding om politisk vedtak – Økonomistyring 2019
OS 24/19 Melding om politisk vedtak – Vidare prosess med kino og kulturhus i Volda sentrum
OS 25/19 Melding om politisk vedtak – Volda Campus Arena – kommunal deltaking i prosjekt
OS 26/19 Volda ungdomsskule – Vidare prosess
OS 27/19 Årsmøteprotokoll frå 20.02.19 – Volda Næringsforum
OS 28/19 Endringer i lokal struktur for Møre og Romsdal politidistrikt
OS 29/19 Slutning frå Politidirektoratet om endringar i lokal struktur for Vest politidistrikt
OS 30/19 Markeringar ved overreking av Hornindal til Møre bispedøme
OS 33/19 Svar på klage på vedtak om skulekrinsgrense