Fellesnemnda: Protokoll 06.12.2018

Her er protokollen frå torsdagens møte i Fellesnemnda.

Alle sakene som vart tekne opp til politisk handsaming vart samrøystes vedtekne.

Dette var siste gong at Fellesnemnda møttest for 2018. Det første møtet det komande kalenderåret vart sett opp til 10. januar, og blir lagt til Ulvestad.

Her finn du heile protokollen frå møtet: Protokoll

Sakene som vart tekne opp til handsaming var:

 • PS 52/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • PS 53/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
 • PS 54/18 Møteplan for fellesnemnda i 2019
 • PS 55/18 Budsjett 2019 – Prosjektmidlar Nye Volda
 • PS 56/18 Prosjekt velferdsteknologi
 • PS 57/18 Skyggebudsjett Nye Volda 2019-2022
 • PS 58/18 Uttale til Volda formannskap si innstilling til økonomiplan 2019-2022/budsjett 2019 for Volda kommune
 • PS 59/18 Uttale til Hornindal formannskap si innstilling til økonomiplan 2019-2022/ budsjett 2019
 • PS 60/18 Samarbeid brannvern Søre Sunnmøre – Utgreiing

I tillegg vart følgjande saker lagt fram til orientering:

 • OS 52/18 Prosjektskisse for utgreiingsbehov i samband med grensejustering av Bjørke og Viddal
 • OS 53/18 Kollektivløysingar på Søre Sunnmøre – prosjekt.
 • OS 54/18 Høyring om justering av politidistriktets indre organisering
 • OS 55/18 Orientering om status for oppseiing av avtaler
 • OS 56/18 Ordførarkjede for nye Volda kommune
 • OS 57/18 Grafisk profil – trinn 1: Profilskildring