Helse og omsorg: ressursgruppemøte 29.01.2019

Dette diskuterte ressursgruppa for helse- og omsorg sist møte.

På agendaen skulle ressursgruppa gå gjennom referat frå samlinga med leiarar, tillitvalde og verneombod den 10. januar, i tillegg til å drøfte to endringar/presiseringar i framlegget til organisasjonsutkastet.

Desse endringane/presiseringane gjekk ut på Førebygging & rehabilitering og Teamleiarfunksjon.

Vidare i møtet vart det orientert om kva som kom fram i kontaktmøtet 24.01.2019.

Siste sak var å drøfte prosessen vidare i organiseringa.

Fullt referat finn du her: Møtereferat i ressursgruppa