Høyring: feiing og tilsyn i nye Volda

Høyring av Lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i nye Volda kommune.

Fellesnemnda har vedteke å legge lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, og gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg ut på høyring i 6 veker.

Hensikta med lokal forskrift er å ivareta lovpålagte oppgåver etter forskrift om brannforebygging § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Det skal samtidig fastsettast feiegebyr som sikrar fagleg tilfredsstillande feiing og tilsyn jmf. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 28. Gebyr m.m.

Høyringsfrist er satt til 02.08.2019.