Møtereferat frå Styringsgruppa 14.09.2017

Rett før Fellesnemnda sitt møte torsdag 14. september, møttest Styringsgruppa for å diskutere ein del tema.

Mellom anna vart det understreka viktigheita av å få på plass ein IKT-ressurs og ein arkivressurs så snart som råd, ettersom dette kjem til å bli eit stort behov for ekstra kapasitet på desse to felta framover.

Ønsket er at dette skal vere på plass rundt februar.

Følgjande saker var oppe på møtet:

 1. Oppsummering frå Asbjørn etter prosjektleiarsamlinga i Valldal 1. september
 2. Prioritering av aktivitetar/tiltak fram til neste møte i styringsgruppa og utover hausten
 3. ROS-analyse
 4. Avtaler og interkommunale samarbeid – korleis tek vi tak i dette framover?
 5. Dialog i budsjettprosessen, jfr fellesnemnda skal gi uttale til budsjettforslaga i dei «gamle kommunane»
 6. Eventuelt
  1. Omstillingsavtale
  2. Hovudverneombod
  3. Bjørke
  4. Sekretærressursar
  5. Personvernombod

Fullt referat kan du lese her: Styringsgruppa 14.09.2017. Alle møteprotokollar finn du også her.