Protokoll frå Fellesnemnda 19.04.2018

Her er protokollen frå sist møte.

Saklista var lang denne gongen, og møtet varte i vel tre timar.

Følgjande saker var på dagsordenen:

 • PS 12/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
 • PS 13/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
 • PS 14/18 Rapportering Nye Volda – Mars 2018
 • PS 15/18 Nytt kommunevåpen for nye Volda
 • PS 16/18 Oppnemning av medlem til kyrkjeleg fellesnemnd
 • PS 17/18 Endringar av domstolgrenser i samband med kommunereform
 • PS 18/18 Endringar av politidistriktsgrenser i samband med kommunereform
 • PS 19/18 Interkommunale samarbeid om Nav og landbruk – mandat til prosess i samband med kommunesamanslåing
 • PS 20/18 Kriteriar for endring av vegnamn ved kommunesamanslåing mellom Hornindal og Volda kommunar

Orienteringssaker

 • OS 19/18 Prosjektplan ny kommune Volda-Hornindal – rev. 01.03.2018
 • OS 20/18 Administrativ hovudstruktur nye Volda – endeleg handsaming
 • OS 21/18 Tannhelseteneste
 • OS 22/18 Haustfest
 • OS 23/18 Orientering frå kontrollutvala i Hornindal og Volda
 • OS 24/18 Mandat for analyse av helse og omsorgstenestetilbodet

Endeleg protokoll frå møtet finn du her: Protokoll