Styringsgruppemøte 1. mars 2018

I går, torsdag, var det ei lang sakliste som Styringsgruppa gjekk gjennom.

På sakskartet var det teikna opp heile 11 saker, i tillegg til posten «eventuelt», då den administrative styringsgruppa møttest på den første dagen i vårmånaden mars.

Temaa som vart drøfta var:

 • Framdriftsplan på personalområdet
 • Omstillingsutval for Nye Volda fram til 2020
 • Drøftingsmøte med hovudtillitsvalte (ny administrativ hovustruktur)
 • Retningsval for interkommunale samarbeid
 • Prosess på kontorlokale
 • ROS-analyse for samanslåingsprosessen
 • Nytt/nye organisasjonsnummer
 • Nye næringar på gamle tufter
 • Like vegnamn i Hornindal og Volda
 • Informasjon etter møte med Sunnmøre Museum (Anders Svor museum).
 • Ajourføring av prosjektplan
 • Eventuelt
  • Avlevering av arkiv
  • Erfaringsseminar på Gardermoen
  • Tannhelseteneste
  • Personvern
  • Domstol
  • Sommarfest for kommunetilsette og politikarar
  • Informasjon om vidaregåande skular
  • Presentasjon av ny tilsett (Paul Ottar Tornes)
  • Mandat for konsulentbistand i helse og omsorg

For utfyllande detaljar om kvart enkelt punkt, sjå fullt møtereferat her: Referat frå møtet 01. mars 2018 styringsgruppa