Kommunenamn og -våpen

I mai 2017 la Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk fram si innstilling til nytt kommunenamn. I si innstilling til dei to kommunane, la komiteen fram namnet «Volda».

Det var særleg to argument som vog tyngst, og det var av historiske grunnar og at det er tradisjon for at namnet på den største kommunen i ei samanslåing vert vidareført.

Namn er naturleg nok eit engasjerande tema for mange, og etter ein god dialog med eit felles kommunestyremøte 1. juni 2017, gjekk dei to kommunestyra kvar for seg for å røyste over forslaget.

Medan Volda kommune gjekk samrøysta inn for innstillinga, var Hornindal kommunestyre delte i synet på namnet. Innstillinga vart til slutt vedteken med ti mot sju røyster.

Nytt kommunevåpen

Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk la 16. november 2017 fram si innstilling til nytt kommunevåpen for «nye» Volda, der innstillinga vart lagt fram for Fellesnemnda.

Innstillinga tok utgangspunkt i dei to eksisterande kommunevåpena til Hornindal og Volda kommune, der pennesplitten vert kransa av to ljåblad.

Endeleg avgjersle av nytt kommunevåpen vert gjort av Fellesnemnda i løpet av dei første møta i 2018 (frbruar-mars).

Nytt ordførarkjede

Det siste stykke arbeidet som komiteen har, er å leggje fram forslag til nytt ordførarkjede. Dette arbeidet skal vere på plass seinast hausten 2019.