Kommunenamn og -våpen

For å utarbeide kommunenamn og kommunevåpen for den nye kommunen, vart det den 9. mars 2017 nedsett ein Temakomite for nytt kommunenamn og heraldikk av den mellombelse fellesnemnda.

Allereide i mai same år la komiteen fram si innstilling til nytt kommunenamn, og komiteen føreslo at namnet på den nye kommunen skulle vere «Volda».

Det var særleg to argument som vog tyngst for dette forslaget; av historiske grunnar og at det er tradisjon for at namnet på den største kommunen i ei samanslåing vert vidareført.

Kommunenamn er naturleg nok eit engasjerande tema for mange, og etter ein god dialog i eit felles kommunestyremøte 1. juni 2017, gjekk dei to kommunestyra kvar for seg for å røyste over forslaget.

Medan Volda kommune gjekk samrøysta inn for innstillinga, var Hornindal kommunestyre delte i synet på namnet. Innstillinga vart til slutt vedteken med ti mot sju røyster.

Nytt kommunevåpen

I sitt vidare arbeid starta komiteen på nytt kommunevåpen snarleg etter at nyee kommunenamn vart vedteken. Den 16. november 2017 la komiteen fram si innstilling til nytt kommunevåpen for «nye» Volda, som vart lagt fram for Fellesnemnda.

Komiteens innstillinga tok utgangspunkt i dei to eksisterande kommunevåpena til Hornindal og Volda kommune, der pennesplitten vert kransa av to ljåblad. Fellesnemnda tok innstillinga til vitande, og vedtok det nye kommunevåpenet 19. april 2018.

Nytt ordførarkjede

Det siste stykke arbeidet som komiteen hadde att før det vart avvikla, var å leggje fram innstilling til nytt ordførarkjede.

Den 6. desember 2018 vart det lagt fram ei innstilling til symbol som skal vere på kjedet.

Endeleg vedtak av nytt ordførarkjede vart gjort 10. januar 2019. På same tid vart komiteen avvikla, og takka for innsatsen i dei tre prosessane.