Politikk og administrasjon

Volda og Hornindal kommunar er ulike, men likevel likeverdige. Den nye kommunen skal etablerast, driftast og vidareutviklast med utgangspunkt i kvar av dei gamle kommunane sine tradisjonar og identitetar, fortrinn og utfordringar.

Struktur, organisasjonskultur og system skal vektleggast, og utvikling av nærdemokrati skal gjevast høg prioritet.

Nokre av delmåla i samanslåinga er å styrke folkevald styring, brei deltaking og involvering og å byggje ein kompetent, effektiv og attraktiv kommuneorganisasjon med gode fagmiljø.

Politikk:

Ordføraren i Volda leiar eit organisasjonsutval som utgreier politisk organisering for den nye kommunen. Utvalet drøftar ein del overordna prinsipp rundt demokrati og funksjon der nærdemokrati er ein del av dette. Utvalet har eit notat under arbeid som er tilgjengeleg her.

Med bakgrunn i Intensjonsavtalen og etter drøfting i organisasjonsutvalet, har Fellesnemnda vedteke at storleiken på kommunestyret i den nye kommunen skal vere 33 medlemmer.

I løpet av 2018 vil organisasjonsutvalet også opprette dialog med grendeutvala i Volda (Hornindal blir eit eige grendeutval) for å drøfte retningsliner for grendeutvala i den nye kommunen. Organisasjonsutvalet har allereie laga eit utkast til retningsliner, som vil bli gjennomgått med alle grendeutval.

Administrasjon:

Ifølgje intensjonsavtalen vil kommunesenteret i den nye kommunen bli lagt til Volda, og kommunesenteret bør innehalde det strategiske leiingsnivået og administrative støttefunksjonar knytt til dette.

Kommunale administrative arbeidsplassar skal så langt det er praktisk mogeleg fordelast etter folketal. For å få til dette vert områdeorganisering lagt til grunn som prinsipp.

Ifølgje prosjektplanen skal vi ha på plass ny administrativ organisering på hovudstrukturnivå i mars/april 2018. Prosessen på dette er allereie godt i gang, og leiarane i Hornindal og Volda kommune har gjort unna éi av totalt fire arbeidssamlingar der ny administrativ hovudstruktur skal dannast.

Planen er å ha på plass leiargruppa for den nye kommunen til våren 2018, slik at dei saman med tillitsvalte kan starte på prosessen med organisering av tenesteområda og ha alt klart hausten 2019.

Arkiv er noko som må trekkjast fram som kritisk for å få den nye kommunen opp og gå. Arkiv for dei gamle kommunane må ordnast og avsluttast, og dette er ein formidabel jobb. Det er behov for å styrke prosjektorganisasjonen for å ivareta dette. Erfaringane frå andre kommunesamanslåingsprosessar er at implementering av IKT-løysingane er komplisert og krevjande.