Nemnder og utval

I bygginga av nye Volda kommune er det sett ned fleire poltiske og administrative utval, nemnder og komitear som har ansvar for ulike område.

Desse har fått ansvar for ulike oppgåver rundt planlegging av nye Volda kommune.

Administrativt har rådmennene i dei to kommunane, assisterande rådmann i Volda og to tillitsvalde ei administrativ styringsgruppe for samanslåingsprosjektet.

Politiske nemnder og utval

I samanslåingsprosjektet er Fellesnemnda det øvste politiske nivået. Fellesnemnda fungerer som eit førebels kommunestyre, fram til nytt kommunestyre for «nye» Volda vert konstituert hausten 2019.

Fellesnemnda for nye Volda
Organisasjonsutvalet
Partssamansett utval (PSU)

Temakomitear

Det har det blitt oppretta to temakomitear, som skal utføre spesifikke oppgåver på oppdrag frå Fellesnemnda.

I hovudsak er det snakk om arbeid knytt til kommunenamn, våpenskjold og ordførarkjede – og tiltak for å byggje ein felles kultur mellom innbyggjarar i Hornindal og Volda.

Temakomité for nytt kommunenamn og heraldikk
Temakomité for kulturbygging
%d bloggers like this: