Fellesnemnda

I 2016 gjorde både Hornindal og Volda kommunestyre at dei ønskte å slå seg saman med kvarandre. Etter dette vart det så oppretta ei mellombels Fellesnemnd for dei to kommunene.

Etter at kommunereforma vart vedteken i Stortinget 8. juni 2017 vart denne Fellesnemnda omgjort til eit  organ som kan binde den nye kommunen både økonomisk og juridisk.

På denne sida kan du finne relevant informasjon relatert til Fellesnemnda for nye Volda kommune.

Sjekk ut vår nyheitsfeed frå Fellesnemnda!

Fellesnemnda fungerer som eit kommunestyre for den nye kommunen, og vert så løyst opp når kommunestyret for den nye kommunen har konstituert seg etter kommunevalet hausten 2019.

Denne nemnda vart formelt oppretta 20. juni 2017, etter at Stortinget vedtok kommunereforma nokre dagar tidlegare.

Som eit utgangspunkt møtest nemnda éin gong i månaden for å gjere vedtak i samband med bygginga av den nye kommunen.

FASTE MEDLEMMER:

 • Stig Olav Lødemel (Hornindal Høgre) (leiar)
 • Jørgen Amdam (Volda Arbeiderparti) (nestleiar)
 • Sølvi Dimmen (Volda Senterparti)
 • Odd Harald Sundal (Volda Senterparti)
 • Margrete Bjerkvik (Volda Kristeleg Folkeparti)
 • Odd Arne Folkestad (Volda Framstegsparti)
 • Randi Langlo (Hornindal Arbeiderparti)
 • Eldar Engelund (Hornindal Senterparti)
 • Bente Tryggestad (Hornindal Senterparti)
 • Brynhild Lund Notøy (Hornindal Venstre) 

Varamedlemmer:

 • Hild Våge (Volda Arbeiderparti)
 • Gunnar Strøm (Volda Sosialistisk Venstreparti)
 • Sølvi Dimmen (Volda Senterparti)
 • Øyvind Festø (Miljøpartiet Dei Grøne Volda)
 • Margrete Trovåg (Volda Arbeiderparti)
 • Dan Helge Bjørneset (Volda Høgre)
 • Arild Iversen (Volda Kristeleg Folkeparti)
 • Roald Arnold Espset (Volda Framstegsparti)
 • Sindre Rotevatn (Volda Høgre)
 • Silvia Prøven Tangen (Hornindal Senterparti)
 • Anders Hjellbakk (Hornindal Senterparti)
 • Anne Raftevold (Hornindal Høgre)
 • Per Maurset (Hornindal Ardeiderparti)
 • Nina Lødøen Øen (Hornindal Venstre)

Alle innkallingar, protokollar og relevante dokument relaterte til møta i Fellesnemnda finn du på sida Dokument og protokollar.

Fellesnemnda skal i opne møter planlegge og førebu samanslåing fram til konstituering av nytt kommunestyre i den nye kommunen.

Vedtak i Fellesnemnda bør så langt råd er fattast etter «konsensusprinsippet.»

Det ligg ikkje til fellesnemnda å ha styring av den daglige drifta i dei to kommunane fram til tidspunktet for samanslåing.

Fellesnemnda skal ha som oppgåve å:

 • Inngå avtalar på vegne av den nye kommunen.
 • Gjere vedtak om kommunevåpen for den nye kommunen.
 • Gjere vedtak om val av hovudmodell for den politiske organiseringa av den nye kommunen. I det ligg det også reglement for dei nye politiske organa og reglement for arbeidsvilkåra for politikarane i kommunen.
 • Kome med uttale/innspel om val av hovudmodell for administrativ organisering av den nye kommunen.
 • Godkjenne framdriftsplan i samanslåingsprosessen.
 • Vedta budsjett for samanslåingsprosessen.
 • Har ansvaret for det førebuande arbeidet med budsjettet for første driftsår etter at samanslåinga er sett i verk (2020).
 • Gje fråsegn til Fylkesmannen i dei to fylka om budsjett og økonomi- og handlingsplan for dei to kommunane.
 • Gjere vedtak om spørsmål som gjeld lokalisering av dei ulike administrative og tenesteproduserande einingar i den nye kommunen.
 • Tilsette rådmann og revisor i den nye kommunen.
 • Har fullmakt til å overføre og tilsette personell til den nye kommunen.
 • Kan vedta mindre justeringar i organiseringa og beskrivinga av prosjektet.
 • Gjere vedtak om andre spørsmål som er knytt til samanslåingsprosessen og tilhøve som gjeld ny kommune.
 • Ta ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggjarane for det som gjeld bygging av den nye kommunen.