Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk

Kommunenamn og våpenskjold har ein sterk symbolsk verdi for ei kommune. Dette skal ha ein samlande effekt på innbyggjarane i kommunen, og skal vere lett attkjennbart.

I tillegg er ordførarkjedet eit symbolsk teikn på sin autoritet i offentlege samanhengar der han/ho representerer kommunen. 

For å ha ein best mogleg prosess på å skape noko som kunne vere samlande for Hornindal og Volda, vart det sett ned ein komité som skulle jobbe med den nye heraldiske profilen til den nye kommunen.

Les nyheiter frå Komiteen for nytt kommunenamn og heraldikk!

Temakomiteen for nytt kommunenamn og heraldikk vart oppnemnd allereie den 9. mars 2017, av den dåverande mellombelse fellesnemnda.

Denne komiteen har fått eit mandat til å jobbe med å lage nytt kommunenamn, kommunevåpen og ordførarkjede for den nye kommunen.

Leiar: Jon Tvinnereim (nøytral)

Medlemmer: Rolf Taraldset (Hornindal), Siv Madeleine Kristensen (Hornindal), Kari Hasle (Volda), Odd A. Folkestad (Volda)

Du finn alle referat frå møta i temakomiteen for nytt kommunenamn og heraldikk under Dokument og Protokollar.

Mandatet til denne komiteen kan delast inn i tre delar: namn på kommunen, nytt kommunevåpen og nytt ordførarkjede.

NAMN

I mai 2017 la komiteen fram si innstilling til nytt kommunenamn, og komiteen føreslo at namnet på den nye kommunen skulle vere «Volda».

Etter ein god dialog i eit felles kommunestyremøte 1. juni 2017, gjekk dei to kommunestyra kvar for seg for å røyste over forslaget.

Volda kommunestyre gjekk samrøysta inn for innstillinga, medan Hornindalvedtok innstillinga med ti røyster mot sju røyster.

KOMMUNEVÅPEN

Innstillinga til nytt kommunevåpen vart overlevert Fellesnemnda 16. november 2017, der motivet tok utgangspunkt i dei eksisterande kommunevåpena til Hornindal og Volda.

Endeleg avgjersle av kommunevåpen skal skje 19. april 2018.

ORDFØRARKJEDE

Det siste oppdraget som komiteen har er å leggje fram innstilling til nytt ordførarkjede.

Komiteen tek sikte på å levere si innstilling for Fellesnemnda innan 6. september 2018.

Det endelege produktet skal stå ferdig seinast hausten 2019.