Organisasjonsutval

Organisasjonsutvalet starta opp 11. mai 2017, og allereie på første møte var det ei brei einigheit blant medlemmene om korleis den nye politiske strukturen skulle organiserast.

Mellom anna var utvalet samde om at den nye kommunen bør ha 33 medlemmer i kommunestyret, og etter litt diskusjon landa utvalet på at formannskapet skulle ha 9 medlemmer.

Etter kvart som prosessen har skride fram, har også utvalet kome fram til at dei ønskjer tre tenesteutval: 

  1. Helse og omsorg
  2. Oppvekst og kultur
  3. Forvaltning og utvikling

Etter planen skal reglementet for dei politiske nivå opp til handsaming i Fellesnemnda 19. april 2018.

Organisasjonsutvalet har eit delegert ansvar for å sjå på den nye politiske strukturen i Nye Volda.

To politiske organiseringar skal slåast saman til eitt felles, go det er opp til organisasjonsutvalet å utforme det nye politiske landskapet i den nye kommunen.

Leiar: Jørgen Amdam (Volda)

Medlemmer: Rebecca Riise Bjerknes, Arild Iversen (begge Volda), Eldar Engelund, Per Maurset og Stig Olav Lødemel (alle Hornindal).

Du finn alle referat frå møta i Organisasjonsutvalet under Dokument og Protokollar.

Organisasjonsutvalet skal ta føre seg den politiske organiseringa og utarbeide regelement for dei politiske utvala – samt deleringsreglement til administrasjonen/rådmannen.

Det politiske reglementet gjeld for dei lovpålagde utvala (formannskap og kommunestyre) og eventuelle tenesteutval.

I tillegg skal utvalet arbeide fram, i samarbeid med grendene i den nye kommunen, retningsliner for kommunens grendeutval.

Til dette arbeidet har organisasjonsutvalet teke utgangspunkt i følgjande notat: ORGANISASJONSKOMITEEN NOTAT 120517