Partssamansett utval

Ei kommunesamanslåing vert rekna som ei verksemdsoverdraging, og det partssamansette utvalet er Fellesnemnda sitt utval for handsaming av prinsipielle saker som gjeld tilhøve mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

PSU er sett saman av både representantar frå kommunen og frå dei tilsette, og skal sikre at dei tilsette får høve til både medverknad og involvering i samanslåingsprosessen.

Mellom anna har PSU utarbeidd ein omstillingsavtale, som vil gjelde fram til 01.01.2020.

Det partssamansette utvalet er Fellesnemnda sitt utval for handsaming av prinsipielle saker som gjeld tilhøve mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Døme på dette er omstillingsavtale.

Det partssamansette utvalet gjev fråsegn i saker som omhandlar overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga.

Leiar: Jørgen Amdam (Volda)

Medlemmer: Stig Olav Lødemel, Lars Alv Haugen, Nina Lødøen Øen (frå Hornindal) og Hild Våge, Erlend Krumsvik (frå Volda).

Tillitsvalde i utvalet: Idar Holen og Norunn Helene Holmøy-Wang (begge Hornindal), Sirikit Vågen og Oddbjørg Yksnøy Rangsæter (begge Volda)

Du finn alle referat frå møta i Partssamansett utval under Dokument og Protokollar.

I tillegg til utarbeidinga av Omstillingsavtalen, skal PSU også køyre prosessar på både personalreglement og arbeidsgjevarstrategi.