Styringsgruppa

Leiar: Rune Sjurgard (Volda)

Medlemmer: Asbjørn Moltudal, Oddbjørg Yksnøy Rangsæter (begge Volda), Ann Kristin Langeland, Norunn Helene Holmøy-Wang (begge Hornindal).

Denne gruppa er det øvste administrative organet i samanslåingsprosessen, og skal gjennomføre eit kartleggingsarbeid med tanke på kommunale tenester i dei to kommunane, IKT-utstyr, behov for endringar, inngåtte avtalar, osv.

I korte trekk har denne gruppa eit administrativt hovudansvar for arbeidet med omstillinga og samanslåinga av dei to kommunane.

Les nyheiter frå Styringsgruppa.

Oppgåver:

 • I Forprosjektfasen (Fram til endeleg vedtak frå Stortinget og oppretting av Fellesnemnd etter § 26 i Inndelingslova) skal det gjennomførast eit kartleggingsarbeid, som tek for seg område for område og finne ut korleis ulike tenester og arbeidsoperasjonar er organisert, IKTprogramvare/infrastruktur, ressursinnsats og standard på tenester, behov for endringar, eigarskapsinteresser, inngåtte avtalar, interkommunale samarbeid, personalpolitiske retningsliner m.v.
 • Det vert sett ned arbeidsgrupper ut frå ulike tema og problemstillingar. Desse vert samansett av tilsette frå begge kommunane. Styringsgruppa set ned slike grupper etter behov og prioriterar kva tema som det hastar å kome i gang med.

Etter endeleg vedtak frå Stortinget og oppretting av Fellesnemnd, skal styringsgruppa;

 • Utarbeide bemanningsplan for den nye kommunen
 • Utarbeide framlegg til lokalisering av funksjonar/stillingar med utgangspunkt i den vedtekne intensjonsavtalen mellom dei to kommunane.
 • Administrativt hovudansvar for arbeidet med omstilling og samanslåing av Volda og Hornindal.
 • Hovudansvar for utforming av prosjektplan, utarbeiding av tidsplan for arbeidet og syte for at prosjektet med samanslåing blir gjennomført.
 • Utarbeide prosjektbudsjett og søkje eksterne midlar til samanslåingsprosjektet.
 • Førebu møter og utgreie saker til Fellesnemnda og partssamansett utval.
 • Syte for at aktuelle tema blir utgreidde og «fasa» inn i prosjektet.
 • Opprette arbeidsgrupper / ad-hoc utval etter behov innanfor sektorar/einingar/teneste der dette er ynskjeleg. Det skal være medlemer frå begge kommunane i kvar gruppe.
 • Overføre personale til den nye kommunen. Overføringane skal gjennomførast i samarbeid med tillitsvalde og i samsvar med gjeldande lov og regelverk for verksemdsoverdraging.