Organisering

Administrativ styringsgruppe

Denne gruppa er sett saman av rådmennene i begge dei to kommunene, assisterande rådmann i Volda og to hovudtillitsvalde (ein frå kvar kommune).

Styringsgruppa er det øvste administrative organet i samanslåingsprosessen, og skal gjennomføre eit kartleggingsarbeid med tanke på kommunale tenester i dei to kommunane, IKT-utstyr, behov for endringar, inngåtte avtalar, osv.

I korte trekk har denne gruppa eit administrativt hovudansvar for arbeidet med omstillinga og samanslåinga av dei to kommunane.

Klikk her for å lese meir om Styringsgruppa!

Prosjektleiar

Prosjektleiaren for samanslåingsprosessen er Rune Sjurgard, som i dag er rådmann i noverande Volda kommune.

Etter vedtak i fellesnemnda 20. juni vil også han bli ny rådmann i den nye kommunen.

Noverande rådmann i Hornindal, Ann Kristin Langeland, vil bli assisterande rådmann i den nye kommunen.

Kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonsrådgjevar for dei to kommunane er Joakim Rødven, som skal vere ein bidragsytar for å sikre informasjonsflyt i prosessen rundt samanslåinga både internt og eksternt.

I tillegg fungerer kommunikasjonsrådgjevaren som sekretær for fellesnemnda.

15 arbeidsgrupper

Prosjektet skal gjennom tre fasar: kartlegging, planlegging og gjennomføring.

I kartleggingsfasen vart det sett ned 15 arbeidsgrupper tidleg på vinteren etter kommunestyrevedtaket om samanslåinga.

Desse gruppene leverte i juni 2017 sine rapportar til den administrative styringsgruppa.