Politikk – nemnder og utval

I bygginga av nye Volda kommune er det oppretta fleire politiske nemnder og utval. Desse organa skal vedta ulike prosjekt og prosessar som skal gjere organisasjonen klar til å starte som ny kommune 01.01.2020.

Det øvste politiske organet i samanslåingsprosjektet er Fellesnemnda. Fellesnemnda vart formelt oppretta 20. juni 2017, etter at Stortinget vedtok kommunereforma.

Før den tid vart det oppretta ei førebels fellesnemnd som sette ned nokre utval, nemnder og komitear som fikk delegerte ansvarsområde.

Fellesnemnda er det øvste politiske organet i bygginga av nye Volda kommune.

Denne nemnda fungerer som eit førebels kommunestyre i samanslåingsprosjektet, og sit fram til det nye kommunestyret vert konstituert i oktober 2019.

Fellesnemnda kan binde den nye kommunen både økonomisk og juridisk.

Les meir om Fellesnemnda!

Organisasjonsutvalet er utnemnd av Fellesnemnda, og har som mandat å organisere den politiske strukturen i den nye kommunen.

Dette gjeld t.d. talet på medlemmer i kommunestyret, formannskapet, tenesteutval og retningslinjer for grendeutval.

Les meir om utvalet her!

Partssamansett utval er Fellesnemnda sitt utval for handsaming av prinsipielle saker som gjeld tilhøve mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Les meir om PSU her!

Temakomitear

I prosjektet har det blitt oppretta to temakomitear som har fått i oppdrag frå Fellesnemnda å utføre spesifikke oppgåver.

I hovudsak er det snakk om arbeid knytt til kommunenamn, våpenskjold og ordførarkjede – og tiltak for å byggje ein felles kultur mellom innbyggjarar i Hornindal og Volda.

På oppdrag frå Fellesnemnda, har komiteen fått eit mandat til å utarbeide og innstille:

  • Nytt kommunenamn
  • Nytt kommunevåpen
  • Nytt ordførarkjede

Denne komiteen vart avvikla våren 2019 etter at alle oppgåvene til komiteen hadde blitt utført.

Les meir om Heraldikk-komiteen!

Komiteen ønskjer å etablere nye møteplassar eller spele på eksisterande møteplassar. Temakomiteen ønskjer å leggje eit ekstra fokus på ungdom.

Les meir om komiteen her!